Leden 2009

Ending 1

26. ledna 2009 v 16:46 | saru |  Naruto - Texty & Preklady
Originál
Slovensky
Cultivate your hunger before you idealize
Motivate your anger to make them realize
Climbing the moutain. Never coming down?
Break in to the contents
Never falling down
My knee is still shaking like I was twelve
Sneaking out the classroom by the back door
A man railed at me twice but I didn't care
Waiting is wasting for people like me
Don't try to live so wise
Don't cry cuz you're so right
Don't dry with fakes or fears
Cuz you will hate yourself in the end
Don't try to live so wise
Don't cry cuz you're so right
Don't dry with fakes or fears
Cuz you will hate yourself in the end
Don't try to live so wise
Don't cry cuz you're so right
Don't dry with fakes or...

Skultivuj svoj hlad predtým ako idealizuješ
Odôvodni svoj hnev aby si ich prinútil uvedomiť si
Vyštveraj sa na horu. Nikdy nezídeš?
Dostať sa do obsahu
Nikdy nespadnúť
Moje kolená sa stále trasú, akoby som mal dvanásť
Plížiac sa z triedy zadnými dverami
Chlapík mi dva krát nadával ale ja som sa nestaral
Čakanie je mrhaním pre ľudí ako som ja
Nepokúšaj sa žiť tak rozumne
Neplač, pretože si mal pravdu
Nenič sa podvodmi alebo obavami
Pretože sa na konci budeš nenávidieť
Nepokúšaj sa žiť tak rozumne
Neplač, pretože si mal pravdu
Nenič sa podvodmi alebo obavami
Pretože sa na konci budeš nenávidieť
Nepokúšaj sa žiť tak rozumne
Neplač, pretože si mal pravdu
Nenič sa podvodmi alebo...

Opening 1

26. ledna 2009 v 16:45 | saru |  Naruto - Texty & Preklady

Originál

Anglicky

Slovensky

Come on!

Owazezuyou ni isoideizu

Kawaita mune sa kazitatezunosa

Daze no tamedenaku daze no mono de naku

Ozetachi no imasa

Itami hodoki kokoro hodoki kase wo hodoki

Iki wo tsumete hashizinukezo yami wo saite

Tatakaukotomo aishiaukoto mo

Owazi wa shinai on the way

I wanna ROCKS mune ni ROCKS


Come on!

I hurry asi f I'm being chased

My dried chest drives me to do so

Doing it for no one else, and it belongs to no one

Our now is...

Untie the pain, untie the heart, and untie the shadow

Hold your breath and cut through the darkness

Fighting and loving another...

Will never end. On the way

I wanna ROCKS ROCKS to the chest


Poďme!

Utekám akoby ma niekto naháňal

Moja suchá hruď ma ženie aby som to tak robil

Nerobím to pre nikoho a nikomu to nepatrí

Teraz je naše...

Odviaž bolesť, odviaž srdce, a odviaž tieň

Zadrž dych a pretni temnotu

Bojujúc a milujúc iných...

Nikdy to neskončí. Na ceste

Chcem sa udierať udierať do hrude


Záverečná

25. ledna 2009 v 14:09 | saru |  Wolf's Rain - Texty & Preklad
Anglicky
Slovensky
Been a long road to follow
Been there and gone tomorrow
Without saying goodbye to yesterday
Are the memories I hold, still valid...
Or have to tears deluded them...
Maybe this time tomorrow
The rain will cease to follow
And the mist will fade into one more today...
Cuz the road keeps telling me to go on...
Something is pulling me
I feel the gravity
Of it all...
Bola to dlhá cesta
Byť tu a zajtra už preč
Bez toho povedať včerajšku zbohom
Sú spomienky, ktoré mám stále skutočné...
Alebo ich mám oklamať slzami...
Možno tento krát zajtra
Dážď prestane padať
A hmla unikne do ďalšej dnes
Pretože cesta mi stále vraví aby som pokračoval...
Niečo ma ťahá
Cítim ťažobu
Toho všetkého


Začiatočná

25. ledna 2009 v 14:02 | saru |  Wolf's Rain - Texty & Preklad
Anglicky
Slovensky
Stray!
Stray!
In the cold breze... that I walk alone
The memories... of generation burn within me
Been forever... since I've cried the pain of sorrow
I'll live and die, the pride that my people gave me
I'm here standing on the edge
And staring up at where a new moon should be
Stray!
No regrets 'cause I've got nothing to lose
Ever Stray!
So I'm gonna live my life as I choose
Until I fall...
Stray!
Stray!
Stray!

Blúď!
Blúď!
V chladnom vetre... chodím sám
Spomienky generácií vo mne horia
Bolo to navždy... odvtedy som vykričal bolesť zo smútku
Budem žiť a zomriem, tá pýcha čo mi dali moji ľudia
Stojím tu na vrchole
A pozerám tam hore kde by mal byť nový mesiac
Blúď!
Žiadna ľútosť, pretože nemám čo stratiť
Vôbec Blúď!
Tak idem žiť svoj život ako si vyberiem
Až kým nespadnem
Blúď!
Blúď!
Blúď!

More Than A Crush?

25. ledna 2009 v 13:52 | saru |  Mew Mew Power - Texty & Preklad

Anglicky


Slovensky


After all the friends I've made


I really thought I had everything

Then I saw you


You could read me too


I never felt such a rush


Could this be more than a crush?

Here I stand, trying to express


I really just want to show you how you make me feel


So I wrapped it in a meal


And I was in such a rush


Could this be more than a crush

Before you came along, I never thought I'd find


Someone to understood the habit of mine


Before you came along I never would have dreamed


The way you really were was only how I feel

From the start, you read me like a book


The first time I looked into your eyes, to my surprise


I never look behind


I never said "what's the rush"


I never said "what's the rush"


Maybe it was only a crush

Konečne som si našla priateľov


Naozaj som si myslela, že mám všetko


Potom som zbadala teba


Aj ty si mohol vo mne čítať


Nikdy som necítila takú naliehavosť


Mohlo by to byť viac ako náklonnosť?

Stojím tu, snažiac sa vyjadriť


Skutočne som ti chcela len ukázať ako sa kvôli tebe cítim


Tak som to zabalila do jedla


A bola som v takom zhone


Mohlo by to byť viac ako náklonnosť?

Predtým ako si prišiel, nikdy by som si nemyslela, že nájdem


Niekoho kto by rozumel mojim zvykom


Predtým ako si prišiel, by som o tom nikdy nesnívala


Spôsob aký skutočne si, bol to čo som cítila

Od začiatku si vo mne čítal ako v knihe


Po prvý krát som sa pozerala do tvojich očí, na moje prekvapenie


Nikdy som sa neobzrela


Nikdy som nepovedala "čo je to tá naliehavosť?"


Nikdy som nepovedala "čo je to tá naliehavosť?"


Možno to bola len náklonnosťRemember When

25. ledna 2009 v 13:26 | saru |  Mew Mew Power - Texty & Preklad
Anglicky
Slovensky
I remember when
Your smile was just enough
Things were simple then
You were not so tough

I miss the times when you would say
Come on and dance another day

If you could trust yourself to see
And if you could give yourself
Some room to run free
For the moment
Remember when
I know that you would came back again
Pamätám sa, keď
Stačil len tvoj úsmev
Veci boli vtedy jednoduché
Nebola si taká tvrdá

Chýbajú mi časy keď by si povedala
Poď a tancuj ďalší deň

Ak by si si mohla veriť aby si videla
A ak by si si mohla dať
Nejakú izbu aby si mohla voľne bežať
Aspoň na chvíľu
Si spomeň keď
Viem, že by si sa mala znova vrátiť

Animal In Me

25. ledna 2009 v 13:19 | saru |  Mew Mew Power - Texty & Preklad
Anglicky
Slovensky
You bring the animal in me
Don't think I ever felt this way
All you ever had to do to win me
Was bringing out the animal in me

Got this funny feeling from my head to my toes
All my sences realing now anything goes
Love's not exinct
It's endangered true
We could save the world
But who will save me from you?

You bring out the animal in me
You bring out the animal in me (the animal in me)
You bring out the animal in me (animal in me)
You bring out the animal in me (the animal in me)
You bring out the animal in me (animal in me)
You bring out the animal in me
Ty vyvolaj to zviera vo mne
Nemyslím si, že som sa niekedy takto cítila
Všetko čo si kedy musel urobiť aby si ma vyhral
Bolo vyvolanie toho zvieraťa vo mne

Mám tento zábavný pocit od hlavy až k pätám
Všetky moje pocity sa zamotávajú, teraz môže ísť čokoľvek
Láska nie je vyhynutá
Je ohrozená, to je pravda
Môžeme zachrániť svet
Ale kto ma zachráni pred tebou?

Ty vyvolaj to zviera vo mne
Ty vyvolaj to zviera vo mne (to zviera vo mne)
Ty vyvolaj to zviera vo mne (zviera vo mne)
Ty vyvolaj to zviera vo mne (to zviera vo mne)
Ty vyvolaj to zviera vo mne (zviera vo mne)
Ty vyvolaj to zviera vo mne

Don't Wake Me Up!

25. ledna 2009 v 13:10 | saru |  Mew Mew Power - Texty & Preklad
Anglicky
Slovensky
I know that
You out there
I can hear you calling
I've dreamed a million dreams since we first met
When you came along
And taught me how to be strong
Now nothing ever gonna be right if I'm wrong!
Don't wake me up! (don't wake me)
And tell me none of it's true
Don't wake me up!
To live in a world without you
Don't wake me up!
Don't wake me up!
Unless it's to tell me this dream is real
It seems like
So long ago
I used to be so unsure
I didn't know that if our love would survive
But you set me free
Just believing in me
Now I don't want to know if it's not to be!
Don't wake me up! (don't wake me)
And tell me none of it's true
Don't wake me up! (don't wake me)
To live in a world without you
Don't wake me up!
Don't wake me up!
Unless it's to tell me this dream is real (this dream is real)
Just tell me this love is real
Viem, že
Si tam
Počujem ťa volať
Snívala som milón snov odkedy sme sa prvý krát stretli
Keď si prišiel
A učil ma ako byť silná
Teraz už nič nebude v poriadku ak sa mýlim!
Nezobúdzaj ma! (nezobúdzaj)
A povedz mi, že to nie je pravda
Nezobúdzaj ma!
Aby som žila vo svete bez teba
Nezobúdzaj ma!
Nezobúdzaj ma!
Iba ak je to preto, aby si mi povedal, že tento sen je skutočnosť
Vyzerá to
Tak dávno
Zvykla som byť taká neistá
Nevedela som či by naša láska mohla prežiť
Ale ty si ma vypustil
Len tým, že si vo mňa veril
Teraz to nechcem vedieť ak to nemá byť!
Nezobúdzaj ma! (nezobúdzaj)
A povedz mi, že to nie je pravda
Nezobúdzaj ma! (nezobúdzaj)
Aby som žila vo svete bez teba
Nezobúdzaj ma!
Nezobúdzaj ma!
Iba ak je to preto aby si mi povedal, že tento sen je skutočnosť (tento sen je skutočnosť)
Povedz iba, že táto láska je skutočná

Lucky Me

25. ledna 2009 v 13:03 | saru |  Mew Mew Power - Texty & Preklad
Anglicky
Slovensky
Lucky me, I met you
And you swept me off of my feet
Now I don't know what to do
Oh I never met anyone oh so sweet
So I just have to find a way
To show you what I just can't say
Lucky me, Lucky me
I met you
I met you
Ja dieťa šťasteny, stretla som ťa
A ty si spôsobil, že sa mi podlamujú kolená
Teraz neviem čo mám robiť
Ach nikdy som nestretla nikoho ach tak sladkého
Tak proste musím nájsť spôsob
Ako ti ukážem, čo proste neviem povedať
Ja dieťa šťasteny, ja dieťa šťasteny
Stretla som ťa
Stretla som ťa

Tak z tohto prekladu som nemala dobrý pocit, no ale na nič lepšie som neprišla.

It's Here

25. ledna 2009 v 12:41 | saru |  Mew Mew Power - Texty & Preklad
Anglicky


Slovensky


It's here


It's now


And it's all gonna came together somehow

This time


You'll see


That it's all gonna come together for me

I may not have it all figured out


But what I got I just gotta scream about


And the way it's making me feel... Knowing you


Je to tu


Je to teraz


A všetko to nejako príde dokopy

Tento raz


Uvidíš


Všetko to príde dokopy kvôli mne

Možno to nemám všetko úplne vymyslené


Ale to čo mám, o tom proste musím kričať


A ten spôsob ako to cítim... Poznať ťaAnimal Instinct

25. ledna 2009 v 12:40 | saru |  Mew Mew Power - Texty & Preklad
Anglicky

Slovensky

It's not how we dress

Or what we possess

From the very start

It was there in our hearts

When we get together

We know what to do

Cause me plus you equals Mew Mew

We've got the animal instinct!

Nothing can stand in our way

We've got the animal instinct!

We can change the world if we start today

We can change the world if we start today

We've got the animal instinct!

Nie je to tým ako sme oblečené

Alebo čo ovládame

Od samého začiatku

To bolo v našich srdciach

Keď sa spojíme

Vieme čo treba robiť

Pretože ty plus ja sa rovná Mew Mew

Máme zvierací inštinkt!

Nič nám nemôže stáť v ceste

Máme zvierací inštinkt!

Môžeme zmeniť svet ak začneme dnes

Môžeme zmeniť svet ak začneme dnes

Máme zvierací inštinkt!


Supernatural

25. ledna 2009 v 10:47 | saru |  Mew Mew Power - Texty & Preklad
Anglicky
Slovensky
Everything changing, overnight
You're telling me it's just not right
Where's the girl you used to know?
She's better than ever, so come on, let's go!
It's supernatural! (It's what we are)
Supernatural! (We've come this far)
Supernatural... it's understood
You gotta believe a little change is good
You gotta believe a little change is supernatural
Všetko sa zmenilo behom noci
Hovoríš mi, že to proste nie je v poriadku
Kde je to dievča čo si poznal?
Je lepšia ako predtým, tak poďme!
Je to nadprirodzené! (také sme)
Nadprirodzené! (prišli sme tak ďaleko)
Nadprirodzené... je to pochopiteľné
Musíš veriť, že malá zmena je dobrá
Musíš veriť, že malá zmena je... nadprirodzená

Team Up!

25. ledna 2009 v 10:31 | saru |  Mew Mew Power - Texty & Preklad
Anglicky


Slovensky


I did't count on this


For my very first kiss


This isn't the path we choose


But there's so much we could loose


TEAM UP! Team up!


Are you up for it?


Put your hand in mine


It's a perfect fit


TEAM UP! Team up!


Cause it's up tu us


But it's hard to save the world when you falling in love

If we've been together, like birds and a feather


We'll be friends for ever going up Up UP!!!


TEAM UP!

Cause it's not too late

We can save the day if we collaborate


TEAM UP! Team up!


Cause it's up to us, but it's hard to save the world


It's hard to save the world when you falling in love


Nespoliehala som sa na toto


Na môj úplne prvý bozk


Toto nie je cesta, ktorú sme si vybrali


Ale je toho toľko čo môžeme stratiť


DO TOHO! Do toho!


Ste na to pripravený?


Podaj mi ruku


Perfektne sedia


DO TOHO! Do toho!


Pretože je to na nás


Ale je ťažké zachrániť svet, keď si zamilovaná

Ak budeme spolu, ako vtáky a perie


Budeme navždy priateľmi idúcimi hore, Hore, HORE!


DO TOHO! Do toho!


Pretože nie je neskoro


Môžeme zachrániť deň ak budeme spolupracovať


DO TOHO! Do toho!


Pretože je to na nás, ale je ťažké zachrániť svet


Je ťažké zachrániť svet, keď si zamilovanáPoviedky

15. ledna 2009 v 6:41 | saru |  Linky
čo o tom napísať?
Proste fans poviedky

1. You Are a Host Starting Today

13. ledna 2009 v 20:14 | saru |  Ouran High School Host Club
Dnes začínaš ako hostiteľ
Príbeh začína, Haruhi hľadá miesto na učenie, ale každá čitáreň, ktorú otvorí je plná chichotajúcich sa ľudí. Nakoniec natrafí na nepoužívanú hudobnú učebňu. S nádejou vojde dnu, a naivne si myslí, že konečne našla miesto na učenie. Namiesto toho nachádza klub hostiteľov.
Tu si za chvíľu uvedomia, že Haruhi je študent, čo nepochádza z bohatej rodiny, inak povedané, je obyčajný plebejec. Kvôli oblečeniu, okuliarom a neupravenému účesu, ju majú za chlapca všetci ľudia v škole. Teda, Kyouya si takmer hneď všimne, že je dievča, ale v záujme nvm čoho si to nechá pre seba a nechá ostatných členov klubu nech na to prídu sami. Po každom zistení sa rozsvieti jedna žiarovka.
Po tom ako Haruhi rozbije vázu za 8 000 000 yenov, stáva sa klubovým psom. Robí obyčajné práce ako nakupovanie. Samozrejme, správa sa rýchlo rozšíri. Haruhi teda ide nakúpiť, no namiesto kávových zŕn kúpi instantnú kávu. Po tom Tamaki hrdinsky vyhlási, že tú kávu vyskúša. Haruhi teda predvádza pred bohatými ako sa taká instantná káva robí.
Haruhi spoznáva praktiky členov klubu. Hikaruho a Kaoriho bratský prístup. Honeyho "ospalý" nástup, a tak podobne. Onedlho na to, Honey odhalí Haruhino "tajomstvo" ako druhý. Je to preto, že Haruhi povie na jeho plyšového zajačika, že je zlatý. Kyouka v tomto čase Haruhi oboznámi s tým, že ak by chcela utiecť, jeho rodina má k dispozícií stovku súkromných detektívov, a teda, že z krajiny neutečie. Po Haruhinom vyhlásení, že je dôležité to čo je vo vnútri, jej Tamaki začína vysvetľovať, no ano ho nepočúva. Rozmýšľa nad slovom ako ho opísať. Nakoniec povedala "Protivný". Tamakiho to trocha vzalo.

No Tamaki sa po ospravedlnení veľmi rýchlo zasa pozbiera. A chce jej prezradiť svoje techniky. Hikaru a Kaoru protestujú. Na prijatie do klubu hostiteľov treba predsa mať určité predpoklady. Nie? Chcú to dokázať, keď dajú Haruhi dolu okuliare. Po tomto sú všetci prekvapený. Tamaki všetkým povie čo majú robiť. Zohnať kaderníka, alebo kontaktné šošovky. Honey má špeciálnu úlohu, a to, zisť všetky koláče. Hikaru a Kaoru pri prezliekaní prídu na Haruhino tajomnstvo ako ďalší.

Asi im to došlo keď ich takto vyhodila z kabínky. Učesaná a upravená Haruhi vyzerá oveľa lepšie, ako predtým. A tak sa z Haruhi stáva oficiálny člen klubu. Ak získa 100 zákazníčok, jeho/jej dlh bude splatný. Po tom čo si to uvedomí, začne sa snažiť. Stáva sa z nej najprirodzenejší nováčik. A rýchlo si ju obľúbili aj zákazníčky. Tamaki ale jednu zo svojich zákazníčok trochu zanedbáva a tá začína žiarliť. Tamaki ich aj zoznámi, a Haruhi sa aj pri nej snaží.

Po tomto úsmeve, ktorý Tamaki uznal ako plachý výraz ju začne, vraj obýmať, skôr Haruhi znemožní dýchanie.

Tu Haruhi volá o pomoc a pomocnú ruku jej podá Mori. Pri jej vyslobodzovaní si Mori uvedomí pravdu. Takže Tamaki jedniný zostáva v tme. Tu sa Tamaki po prvý raz nazve Haruhiným otcom. No to sa princezničke ktorú Tamaki zanedbával nepáči. Preto vezme Haruhinu tašku a hodí ju do fontány v areály školy. Tamaki však Haruhi pomáha hľadať peňaženku a to sa princezničke už vôbec nepáči. Vymyslí si preto plán a na ďalšej schôdzke si ako hostiteľa vypýta Haruhi. Zohrá divadielko, a tvrdí, že Haruhi na ňu zaútočila so zlými úmyslamy. Obe dostanú od dvojčiat spŕšku vody. Všetci v klube vedia, že to bola ona, kto hodil Haruhinu tašku do fontány. A tak jej zakážu prístup do klubu. Za spôsobenie rozruchu má Haruhi o starosť viac, na splatenie dlhu musí získať už 1000 klientiek. Klub však nemá inú uniformu ako dievčenskú. Tak jej ju dajú, nech nie je mokrá, no nie? Tamaki jej potom ide zaniesť uterák, a TADÁ, FÁNFÁRY. Konečne si uvedomu je, že Haruhi nie je chlapec!!!


Haruhi vysvetľuje, že keďže ju za chlapca všetci pokladali, myslela si, že bude zábavné to predstierať. A Tamaki sa samozrejme vééééééééľmi hanbí.

A to je koniec prvej časti. Ahojky pri ďalšej

Nuž, stručný obsah na začiatok

13. ledna 2009 v 17:03 | saru |  Ouran High School Host Club
Toto anime ma, musím sa priznať, očarilo.
Hoci nemám nijak extra rada ružovú a toto anime je jej vážne plné.
No aj napriek tomu je natoľko srandovné, že som sa smiala a smiala.
Preto pripájam opis postáv a postupne aj opis každej epizódy.
Dúfam, že sa mi podarí nájsť ku každej aj obrázky.

Ouran je škola pre dva typy ľudí. Jedny sú nechutne bohatý a druhý nechutne múdry.
No z kategórie múdrych je na škole len jediná osoba:

Nuž, tak toto je Haruhi Fujioka. Štipendistka. Je
všetkými považovaná za chlapca, kvôli krátkemu
strihu veľkým okuliarom a možno aj pre to, že nemá
ani na povinnú školskú uniformu, ktorá stojí 300 000
yenov. Po tom ako nechtiac rozbije vázu za 8 000 000
yenov, stáva sa psom hosťovského klubu.
No potom ako zistia, že je celkom pekná keď si dá
šošovky, a učeše sa, spravia z nej hostiteľa.
V klube si ju nechajú aj po tom čo zistia, že je dievča.

Tamaki.
Prezident hostiteľského klubu. Prezívaný aj Kráľ. Vedie klub, a často má bláznivé predstavy, ktoré potom ostatný členovia musia plniť. Je veľmi srdečný a rád pomáha.


Kyoya.
Haruhi ho prezíva aj
"Šedá eminencia". On je v
skutočnosti za úspechom klubu.
Stará sa o financie a podobné
záležitosti. Hoci sa správa ako
že jeho nič nezaujíma, je
skutočne milý a má dobré srdce.

Hikaru a Kaoru.
Nuž tieto dvojčatá
vyzerajú niekedy žijú ako vo
svojom vlastnom svete. Veľmi radi
hrajú hry. Hlavne jednu z nich, volá
sa "Ktorý je Kaoru, ktorý je
Hikaru?" Host club predáva ich
"bratrskú lásku".

Honey a Mori.
Nedá sa inak, oni proste patria dokopy. Mori je niečo ako Honeyho osobný strážca. Aj keď ja si nemyslím, že by nejakého potreboval. No vidno že sú úzko spojený a hoci Honey vizerá ako dieťa, je to už druhák.
No a nakoniec všetci pekne pokope.

Stručný opis2

12. ledna 2009 v 19:44 | saru |  Bleach
L

Luppi
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Arankal *mŕtvy*


M


Madarame Ikkaku
Divízia: jedenásta
Vek: neznáma
Výška: 182 cm
Váha: 76 kg
Narodeniny: 9. november
Povolanie: Shinigami


Matsumoto Rangiku
Divízia: desiata
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 29. september
Povolanie: Shinigami *podkapitán*


Misemoto Taichi
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Ganjuho pätolizač


Muguruma Kensei
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: VizoredNakeim
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: ArankalNatsui Mahana
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 7. august
Povolanie: ŠtudentNell
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Arankal


O


Ochi Misato
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 13. september
Povolanie: UčiteľOgawa Michiru
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 3. marec
Povolanie: ŠtudentOomaeda Marechiyo
Divízia: druhá
Vek: neznámy
Výška: 210 cm
Váha: 151 kg
Narodeniny: 5. máj
Povolanie: Shinigami *podkapitán*Ooshima
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Študent/ŠikanovateľOscor Joaquin De La Rosa
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Abuelo(strýko?) *mŕtvy*


P
-
Q
-
R

Rikichi
Divízia: šiesta
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Shinigami


S

Sado Yasutora
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: 197 cm
Váha: 112 kg
Narodeniny: 7. apríl
Povolanie: Študent


Saionzi Adatomo
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Ganjuho pätolizačSarugaki Hiyori
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Vizard


Sasakibe Choujirou
Divízia: prvá
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Shinigami *podkapitán*


Sezushita Sanji
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Ganjuho pätolizač


Shauron
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Arankal *mŕtvy*


Shiba Ganjyu
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 182 cm
Váha: 106 kg
Narodeniny: 15. október
Povolanie: (vraj) Šľachtic


Shiba Kaien
Divízia: trinásta
Vek: neznámy
Výška: 183 cm
Váha: 68 kg
Narodeniny: 27. október
Povolanie: Shinigami/Šľachtic *podkapitán* *mŕtvy*


Shiba Kuukaku
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 170 cm
Váha: 58 kg
Narodeniny: 1.október
Povolanie: Šľachtic/Špecialista na ohňostroje


Shibata Yuuichi
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeny: neznáme
Povolanie: Vták/Duša


Shigeo
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Študent/Muzikant
Shihouin Yoruichi
Divízia: špeciálne operácie *rezignovala*
Vek: neznámy
Výška: 156 cm
Váha: 42 kg
Narodeniny: 1. január
Povolanie: Šľachtic


Siroganuhiko
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Strážca u ShibovýchSoi Fong
Divízia: druhá/špeciálne operácie
Vek: neznámy
Výška: 150 cm
Váha: 38 kg
Narodeniny: 11. február
Povolanie: Shinigami/Vedúci špeciálnych operácií *kapitán*


T

Tatsuhusa Enjyouji
Divízia: ôsma
Vek: 15
Výška: 206 cm
Váha: 145 kg
Narodeniny: 8. júl
Povolanie: Shinigami


Tetsuo Momohara
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Študent


Toba Ryohei
Divízia: -x-
Vek: 10
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Študent


Toujouin Heita
Divízia: -x-
Vek: 10
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Študent


Touno Midori
Divízia: -x-
Vek: 10
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 5. máj
Povolanie: Študent


Tousen Kaname
Divízia: deviata *rezignoval*
Vek: neznámy
Výška: 176 cm
Váha: 61 kg
Narodeniny: 13. november
Povolanie: Nasledovník Hollow


Tsukabishi Tessai
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 200 cm
Váha: 138 kg
Narodeniny: 12. máj
Povolanie: Práca u Urahary


Tsumugiya Ururu
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 141 cm
Váha: 32 kg
Narodeniny: 9. september
Povolanie: Práca u Urahary


U

Uehara Kei
Divízia: -x-
Vek: 10
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Študent


Ukitake Jyuushiro
Divízia: trinásta
Vek: neznámy
Výška: 187 cm
Váha: 72 kg
Narodeniny: 21. december
Povolanie: Shinigami *kapitán*


Ulquoirra
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Arankal


Umesada Toshimori
Divízia: deviata
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Shinigami


Unohana Retsu
Divízia: štvrtá
Vek: neznámy
Výška: 159 cm
Váha: 45 kg
Narodeniny: 21. apríl
Povolanie: Shinigami *kapitán*Urahara Kisuke (inak známy ako klobučník)
Divízia: dvanásta *v exile*
Vek: neznámy
Výška: 183 cm
Váha: 69 kg
Narodeniny: 30. december
Povolanie: Shinigami/Majiteľ obchodu

Usaka Kazuya
Divízia: -x-
Vek: 10
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Študent


V
-
W
-
X
-
Y

Yadoumaru Risa
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Vizored


Yamada Hanatarou
Divízia: štvrtá
Vek: neznámy
Výška: 153 cm
Váha: 45 kg
Narodeniny: 1. apríl
Povolanie: Shinigami


Yamamoto Genryuusai
Divízia: prvá
Vek: neznámy
Výška: 168 cm
Váha: 52 kg
Narodeniny: 21. január
Povolanie: Shinigami *kapitán*Yami
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Arankal


Yaruchika Iemuro
Divízia: štvrtá
Vek: neznámy
Výška: 179 cm
Váha: 70 kg
Narodeniny: 29. február
Povolanie: Shinigami


Yokochini
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 179 cm
Váha: 70 kg
Narodeniny: 29. február
Povolanie: Šikanovateľ


Z

Zaraki Kenpachi
Divízia: jedenásta
Vek: neznámy
Výška: 202 cm
Váha: 108 kg
Narodeniny: 19. november
Povolanie: Shinigami *kapitán*

Stručný opis

12. ledna 2009 v 19:43 | saru |  Bleach
Hoci som toto anime ešte nie je dokončené, patrí medzi moje najobľúbenejšie.
Ak niektoré postavy z nasledujúceho zoznamu nepoznáte, nevadí, je možné, že sa vyskytli v mange. Neručím, za to, že je všetko správne, prípadné dotazy uvítam. Poprípade zoznam prerobím.
A tu už samotný abecedný opis postáv:
A


Abarai Renji
Divízia: šiesta
Vek: neznámy
Výška: 188 cm
Váha: 78 kg
Narodeniny: 31. august
Povolanie: Shinigami *podkapitán*


Aizen Sousuke
Divízia: piata *rezignoval*
Vek: neznámy
Výška: 186 cm
Váha: 74 kg
Narodeniny: 29. máj
Povolanie: Vodca Hollow


Aramaki Makizou
Divízia: jedenásta
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Shinigami


Arisawa Tatsuki
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: 155 cm
Váha: 41 kg
Narodeniny: 17. júl
Povolanie: Študentka


Asano Keigo
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 1. apríl
Povolanie: Študent


Ayasegawa Yumichika
Divízia: jedenásta
Vek: neznámy
Výška: 169 cm
Váha: 56 kg
Narodeniny: 19. september
Povolanie: Shinigami


B
-

C
-

D


Danzou Maru
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Strážca brány v SS


Don Kanonji
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 188 cm
Váha: 71 kg
Narodeniny: 23. marec
Povolanie: Duševné médium


D-Roy
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Arankal *mŕtvy*


E


Edrad
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Arankal


Eilforte
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Arankal


Elder Dono
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Starší v SS


F
-
G

Grimmjow
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Arankal


H

Hacchi
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 4. apríl
Povolanie: Vizored


Hanakari Jinta
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 126 cm
Váha: 25 kg
Narodeniny: 4. apríl
Povolanie: Práca u Urahary


Hiko Nyuudou
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Strážca brány v SS


Hinamori Momo
Divízia: piata
Výška: 151 cm
Váha: 41 kg
Narodeniny: 3. jún
Povolanie: Shinigami *podkapitán*Hirako Shingi
Divízia: neznáma
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Vizored


Hisagi Shuuhei
Divízia: deviata
Vek: neznámy
Výška: 181 cm
Váha: 67 kg
Narodeniny: 14. august
Povolanie: Shinigami *podkapitán*


Hitsugaya Toushirou
Divízia: desiata
Vek: neznámy
Výška: 133 cm
Váha: 28 kg
Narodeniny: 20. december
Povolanie: Shinigami *kapitán*


Honshou Chizuru
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 13. apríl
Povolanie: Študentka


Hiroichi Hironari
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Duša


I

Iba Tetsuzaemon
Divízia: siedma
Vek: neznámy
Výška: 182 cm
Váha: 68 kg
Narodeniny: 18. júl
Povolanie: Shinigami *podkapitán*


Ichimaru Gin
Divízia: tretia *rezignoval*
Vek: neznámy
Výška: 185 cm
Váha: 69 kg
Narodeniny: 10. september
Povolanie: Nasledovník Hollow


Ikkanzaka Jiroubo
Divízia: siedma
Vek: neznámy
Výška: 231 cm
Váha: 172 kg
Narodeniny: 8. január
Povolanie: Shinigami


Inoue Orihime
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: 157 cm
Váha: 45 kg
Narodeniny: 3. september
Povolanie: Študentka


Ise Nanao
Divízia: ôsma
Vek: neznámy
Výška: 164 cm
Váha: 48 kg
Narodeniny:7. júl
Povolanie: Shinigami *podkapitán*


Ishida Ryuuken
Divízia: -x-
Vek:neznámy
Výška: 178 cm
Váha: 68 kg
Narodeniny:14. marec
Povolanie: Quincy


Ishida Souken
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 162 cm
Váha: 52 kg
Narodeniny:22. marec
Povolanie: Quincy *mŕtvy*


Ishida Uryuu
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: 171 cm
Váha: 55 kg
Narodeniny: 11. november
Povolanie: Študent/Quincy


Isino Nehero
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Ganjuho pätolízač


Jidanbou
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 988 cm
Váha: 999 kg
Narodeniny: 10. január
Povolanie: Strážca brány v SS


K

Kagine
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Učiteľ


Kaiwan
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Strážca brány v SS


Kira Izuru
Divízia: tretia
Vek: neznámy
Výška: 173 cm
Váha: 56 kg
Narodeniny: 27. marec
Povolanie: Shinigami *podkapitán*Koganuhiko
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Strážca u Shibových


Kojima Mizuiro
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 23. máj
Povolanie: Študent


Komamura Sajin
Divízia: siedma
Vek: neznámy
Výška: 235 cm
Váha: 180 kg
Narodeniny: 23. august
Povolanie: Shinigami *kapitán*


Kon
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 27 cm
Váha: 182 gramov
Narodeniny: 30. december
Povolanie: Modifikovaná duša


Kotetsu Kiyone
Divízia: trinásta
Vek: neznámy
Výška: 154 cm
Váha: 43 kg
Narodeniny: 22. september
Povolanie: Shinigami


Kotsubaki Sentarou
Divízia: trinásta
Vek: neznámy
Výška: 183 cm
Váha: 75 kg
Narodeniny: 22. september
Povolanie: Shinigami


Koutestu Isane
Divízia: štvrtá
Vek: neznámy
Výška: 187 cm
Váha: 70 kg
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Shinigami *podkapitán*Kuchiki Byakuya
Divízia: šiesta
Vek: neznámy
Výška: 180 cm
Váha: 64 kg
Narodeniny: 31. január
Povolanie: Shinigami *kapitán*Kuchiki Hisana
Divízia: neznáma
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Shinigami *mŕtva*Kuchiki Rukia
Divízia: trinásta
Vek: neznámy
Výška: 144 cm
Váha: 33 kg
Narodeniny: 14. január
Povolanie: Shinigami


Kunieda Ryou
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 18. máj
Povolanie: Študent


Kurosaki Ichigo
Divízia: -x-
Vek: 15
Výška: 174 cm
Váha: 61 kg
Narodeniny: 7. júl
Povolanie: Študent/ShinigamiKurosaki Isshin
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: 186 cm
Váha: 80 kg
Narodeniny: 10. december
Povolanie: Doktor/ShinigamiKurosaki Karin
Divízia: -x-
Vek: 10
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Študent


Kurosaki Masaki
Divízia: -x-
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 9. jún
Povolanie: Mama/Manželka *mŕtva*


Kurosaki Yuzu
Divízia: -x-
Vek: 10
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: neznáme
Povolanie: Študent


Kurotshuchi Mayuri
Divízia: dvanásta
Vek: neznámy
Výška: 174 cm
Váha: 54 kg
Narodeniny: 30. marec
Povolanie: Shinigami *kapitán*Kurotshuchi Nemu
Divízia: dvanásta
Vek: neznámy
Výška: 167 cm
Váha: 52 kg
Narodeniny: 30. marec
Povolanie: Shinigami *podkapitán*Kurumadani Zennosuke
Divízia: neznáma
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Narodeniny: 25. jún
Povolanie: Shinigami


Kusajika Yachiru
Divízia: jedenásta
Vek: neznámy
Výška: 109 cm
Váha: 15,5 kg
Narodeniny: 12. február
Povolanie: Shinigami *podkapitán*


Kyouraku Shunsui
Divízia: ôsma
Vek: neznámy
Výška: 192 cm
Váha: 87 kg
Narodeniny: 11. júl
Povolanie: Shinigami *kapitán*

Free Direct Anime Downloads

11. ledna 2009 v 21:41 | saru |  Linky

na tejto adrese by ste mali nájsť všetko čo vás zaujíma o Narutovi, autori túto stránku dosť prepracovali, a nájdete tu dokonca aj lekcie japončiny

na tejto stránke nájdete hlavne anime bleach, ale naproti tomu sú tu aj iné anime, ktoré si môžete stiahnuť, napr. môj obľúbený vampire knight


aj na tejto stránke môžete nájsť rozsiahlu zbierku anime, za všetky spomeniem hellsing, inuyashu a blood+táto stránka sa venuje animu ktoré síce nepoznám, ale plánujem si ho pozrieť, opäť, je tu na sťahovanie viac druhov anime


tu nájdete vážne takmer všetko, na moje veľké prekvapenie a potešenie som tu našla aj anime wolf's rain, no no zbierka anime je tu skutočne rozsiahla, a nájdete tu aj mangu, ja som sa strašne potešila, že som po týždňoch hľadania, našla kill me kiss me

no na koniec treba dodať, že všetky stránky okrem prvej sú v angličtine,
a mám na vás jednu prosbu ak poznáte nejakú stránku, z ktorej sa dajú sťahovať anime a ste ochotný sa o ňu podeliť s ostatnými, dajte mi prosím vedieť, zaradím ju sem.
To je odo mňa asi tak všetko, prajem príjemné sťahovanie